Ułatwienia dostępu

ue fundusz europejski

logo aspe

 1. W bieżącym roku szkolnym Zespół Szkół Ogólnokształcych i Technicznych w Czeladzi realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spłecznego "Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi".
 2. Grantobiorcą projektu jest Powiat Będziński. Kwota grantu przyznanego naszej szkole wyniosła 67 705,00 zł.
 3. Celem projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asystenckich w przedszkolach i szkołach na wszystkich poziomach, prowadzących oddziały ogólnodostępne, z wyłączeniem szkół specjalnych.
 4. W ramach projektu zatrudniono dwie asystentki ASPE, które przez 10 miesięcy współpracowały z dwójką uczniów naszej szkoły.
 5. W szkoleniach dotyczących projektu wzięło udział 23 nauczycieli naszej szkoły.
 6. Zadania ASPE polegały na:
  1. pracy z uczniem nad nawiązywaniem kontaktów rówieśniczych;
  2. zachęcaniu ucznia do wzbogacania zasobu wiedzy ogólnej, wykorzystywania różnych źródeł wiedzy poprzez wskazywanie sposobu pozyskiwania informacji, wiedzy;
  3. pomocy w wyjaśnianiu norm i zasad społecznych, uczeniu lepszego ich rozumienia, modelowaniu właściwego zachowania w różnych sytuacjach społecznych;
  4. kształtowaniu refleksyjności, myślenia problemowego i perspektywicznego np. przez konstruowanie racjonalnych planów życiowych i krótkoterminowych, adekwatnych do możliwości i warunków życiowych ucznia.

Zadania ASPE zostały w pełni zrealizowane i przyniosły oczekiwane efekty.