Ułatwienia dostępu

Historia Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Czeladzi rozpoczyna się w latach pięćdziesiątych XX wieku. We wrześniu 1953 r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 rozpoczęli naukę w nowym budynku przy ulicy Reymonta. Było to radosne wydarzenie zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. W kronice szkolnej znalazł się entuzjastyczny zapis: "Rok szkolny 1953/1954 rozpoczęto w nowej szkole. Piękny, nowo zbudowany gmach szkolny znajduje się przy ulicy Reymonta 72. Duże, jasne sale, długie korytarze, sala gimnastyczna czynią odpowiednie wrażenie. Młodzież czuje się szczęśliwa...".

Nowy, przestronny budynek dawał nowe możliwości edukacyjne. Młodzież, kończąca siedmioklasową szkołę podstawową, mogła od nowego roku szkolnego kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym. Pierwszego września 1954 roku uczniowie i grono nauczycielskie witali ósmą klasę tj. pierwszą klasę liceum. Zatrudniono wówczas nowych nauczycieli, którzy mieli pracować w szkole średniej: Alinę Żymirską, Stanisława Bojdysa, Bogdana Rudzkiego, Janinę Soboń, Zdzisława Mulewicza, Zofię Grzesik, Sykstusa Flaszę. Dyrektorem szkoły podstawowej i liceum był wówczas Stefan Łabuz.

Następny rok szkolny przyniósł kolejne zmiany. 16 grudnia 1955 r. obowiązki dyrektora przejęła Stefania Komander. Szkoła miała wówczas liczne potrzeby – brakowało wyposażenia sal w pomoce dydaktyczne, stąd inicjatywy nauczycieli i młodzieży, aby zdobyć potrzebne środki. Organizowano imprezy, zabawy z których dochody zasilały fundusze szkoły.

historiaJak ważnym wydarzeniem dla mieszkańców Czeladzi było utworzenie Liceum Ogólnokształcącego, doniosła ówczesna lokalna gazeta: "Dumą Czeladzi jest Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące, jedyna taka szkoła w mieście. Jasny, o dużych oknach, kilkupiętrowy budynek góruje nad parterowymi domkami, rozrzuconymi trochę w nieładzie. 10-miesięczny okres trudu i mozołu w zdobywaniu wiedzy 505 uczniów i uczennic ma już za sobą. Wakacje!".

Pierwsza matura w Liceum Ogólnokształcącym w Czeladzi odbyła się w roku szkolnym 1957/1958. Lokalna prasa doniosła: "Matura w czeladzkiej 11-latce. W tym roku, po raz pierwszy w murach czeladzkiej jedenastolatki, odbywają się egzaminy maturalne. Zbudowana przed czterema laty szkoła okazała się bardzo potrzebną inwestycją dla miasta. Pierwsi maturzyści, w liczbie 23, to w większości (17) dziewczęta. Klasa pod kierunkiem wychowawczyni mgr Zofii Jabłońskiej dobrze pracowała, czego dowodem jest brak ocen niedostatecznych. Zainteresowania maturzystów skierowana są w większości w kierunku nauk ścisłych. Akademia Rolnicza, Politechnika, Wyższa Szkoła Rolnicza – to uczelnie, na które wybierają się pierwsi absolwenci szkoły. Życzymy im pomyślnego jej ukończenia".

Z pewnością były to szczere życzenia, dlatego się spełniły. W kronice szkoły znalazł się krótki zapis: "Pierwszy egzamin dojrzałości wypadł bardzo dobrze. Wszyscy absolwenci otrzymali świadectwa ukończenia szkoły".

Kolejny rok szkolny 1958/1959 przyniósł następne ważne wydarzenie. W maju 1959 roku Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące w Czeladzi otrzymały imię Marii Skłodowskiej – Curie. Druga matura nie była już tak radosna – trzy osoby nie uzyskały świadectwa dojrzałości, ale wszyscy absolwenci dostali się na wyższe uczelnie. W roku szkolnym 1960/1961 liceum stało się już szkołą dwuciągową.

1 września 1962 roku w budynku szkoły rozpoczęły zajęcia w trzech pierwszych klasach, uczennice nowo powołanego Liceum Medycznego. Funkcję dyrektora tej placówki pełniła również Stefania Komander. Zastępcami dyrektora byli kolejno: matematyk Olgierd Pirszel, a następnie geograf Zygmunt Duda. Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 3 otrzymali w 1965 roku własny budynek przy ulicy Staszica i po ich przeprowadzce w gmachu przy Reymonta zrobiło się znacznie luźniej.

W latach sześćdziesiątych w Liceum Ogólnokształcącym działało wiele organizacji młodzieżowych m. in.: Szkolne Koło Odbudowy Warszawy, Towarzystwo Przyjaźni Polsko – Radzieckiej, Związek Młodzieży Socjalistycznej, Szkolna Kasa Oszczędności, Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża.

Uczniowie brali udział w licznych (w tych czasach) uroczystościach i akademiach dla uczczenia np. Dnia Górnika, Dnia Wojska Polskiego, Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, Dnia Nauczyciela, Dni Oświaty, Książki i Prasy, Święta Pracy, rocznicy Rewolucji Październikowej. Uczestniczyli w czynach społecznych i pochodach pierwszomajowych. Nie zaniedbywano również spraw rozrywki i wypoczynku uczniów. Prasa zagłębiowska w lutym 1962 roku informowała czytelników o pobycie uczennic klasy X b pod opieką nauczycielek: Teresy Kraki, Wandy Micińskiej i Zofii Banasik na zimowisku w Wiśle, w czasie którego dziewczęta uczyły się jeździć na nartach. Polonistka Wanda Micińska skupiła wokół siebie uczniów zainteresowanych literaturą, teatrem i stworzyła koło polonistyczne. W szkole organizowano spotkania z wielkimi gwiazdami filmu np. Beatą Tyszkiewicz i Mariuszem Dmochowskim, odtwórcami głównych ról w filmie "Lalka". W roku szkolnym 1969/1970 w liceum powstał Klub Miłośników Piosenki, który często gościł zagłębiowskie zespoły muzyczne, a nawet artystów Filharmonii Śląskiej.

W roku szkolnym 1974/1975 Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie zmieniło swoją siedzibę. Z ulicy Reymonta uczniowie i grono pedagogiczne przenieśli się do nowo wybudowanego budynku przy ulicy Zawadzkiego 29 (dzisiaj ul. Grodziecka 29). Otwarcia szkoły drugiego września 1974 roku dokonał kurator Katowickiego Okręgu Szkolnego Tadeusz Pałys w obecności wojewódzkich i lokalnych władz. W nowym budynku miały odtąd mieścić się następujące szkoły średnie: Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie, Liceum Medyczne, Liceum Ekonomiczne i Liceum Zawodowe. Dyrektorem nowej placówki oświatowej została Stefania Komander, a jej zastępcami: Petronela Helman i Zofia Lasoń. W roku szkolnym 1975/1976 we wszystkich typach szkół uczyło się 985 uczniów.

Zarządzeniem Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach z dniem 24 kwietnia 1976 roku wyżej wymienione szkoły weszły w skład Zespołu Szkół. W czerwcu 1977 roku władze miejskie i oświatowe oraz młodzież i nauczyciele Zespołu Szkół pożegnali odchodzącą na emeryturę dyrektor Stefanię Komander.

Pracę szkoły oceniano wówczas bardzo wysoko. W "Trybunie Robotniczej" z 15 lipca 1977 roku zamieszczono wywiad z prorektorem do spraw nauczania Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prof. dr Władysław Lubas powiedział: "Niepokoi daleko idąca tolerancja i pobłażliwość nauczycieli dla zasobu wiadomości uczniów. Zjawiskiem pozytywnym na tle ogólnym był stwierdzony przez wszystkie niemal komisje rekrutacyjne wzrost poziomu wiedzy uczniów pochodzących z małych, odległych nieraz miejscowości. Dobrze przygotowanych kandydatów otrzymaliśmy m. in. z Liceum Ogólnokształcącego w Czeladzi".

W roku szkolnym 1977/78 funkcję dyrektora Zespołu Szkół w Czeladzi objęła Elżbieta Kordos. Liceum było nadal szkołą dwuciągową. W latach siedemdziesiątych prężnie działało koło polonistyczne prowadzone przez Wandę Micińską. Młodzież poznawała Polskę, spędzając wakacje na obozach wędrownych organizowanych przez nauczycielki: rusycystkę Lidię Baranowską i wuefistkę Bożenę Gęborek.

Prawdziwy "boom" uczniowski liceum przeżyło w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. W 1985 roku po odejściu Elżbiety Kordos, dyrektorem Zespołu Szkół został Leszek Lasota, który sprawował tę funkcję do 1991 roku. Jego zastępcami były: Ewa Franke i Jadwiga Sekulska, a następnie Mirosława Olszewska i Teresa Pikuła. Liceum Ogólnokształcące stało się szkołą posiadającą już cztery ciągi. Młodzież uczyła się w klasach o profilach: podstawowym, biologiczno – chemicznym, matematyczno – fizycznym i humanistycznym. W tym czasie przebudowano szatnię, uruchomiono szkolny basen i saunę.

Ważną uroczystością było wręczenie Zespołowi Szkół sztandaru, które odbyło się 28 kwietnia 1987 roku. Po odejściu w 1991 roku ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Leszka Lasoty jego następczynią została Stanisława Mosur.

W czasie ferii zimowych w roku szkolnym 1991/92 opuściło budynek przy ulicy Grodzieckiej Liceum Medyczne, które otrzymało nową siedzibę przy ulicy Tuwima w Czeladzi.

Liceum Ogólnokształcące, choć zyskiwało nowych uczniów, którzy uczyli się w lepszych warunkach, straciło coś z niepowtarzalnej atmosfery, którą udało się stworzyć pedagogom i młodzieży przy ulicy Reymonta, kiedy "ogólniak" był kameralną, jedno- lub dwuciągową placówką. Teraz funkcjonował jako jedna z kilku szkół Zespołu. W kronice liceum z tamtych lat czytamy: "Grono pedagogiczne szkoły (…) przeżywało wątpliwości, co do słuszności decyzji władz oświatowych i zabiegało o jej ponowne rozpatrzenie. Dopiero jednak w roku szkolnym 1992/93 udało się doprowadzić do ponownego wyodrębnienia liceum spośród innych szkół średnich Czeladzi (po siedemnastu latach funkcjonowania mniej lub bardziej autonomicznego w ramach Zespołu Szkół)". O odłączeniu się Liceum Ogólnokształcącego od Zespołu Szkół zawiadomiono mieszkańców miasta, czytelników "Echa Czeladzi". Jadwiga Garbacz, polonistka "ogólniaka", w informacji o szkole napisała: "Od 1.IX.92r. istniejemy jako Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Czeladzi. Wyodrębniając się z Zespołu Szkół, zaistnieliśmy zgodnie
z życzeniem Rady Pedagogicznej, młodzieży i rodziców jako samodzielna placówka, której dyrektorem jest powołana w drodze konkursu mgr Bożena Malinowska". Zastępcą dyrektora została, ucząca fizyki, Ewa Sołtysik.

Nowa szkoła niosła ze sobą nowe wyzwania – powrót do tradycji sprzed lat, ale i pęd ku nowoczesności, której przejawem była komputeryzacja szkoły. Uczniowie otrzymali salę komputerową, a w miejsce klasy matematyczno – fizycznej powstała klasa matematyczno – informatyczna. 22 września 1997 roku oddano do użytku kompleks "boisk środowiskowych", które zostały zbudowane ze środków gminy Czeladź. Znalazły się tu: kort tenisowy, boiska do siatkówki i koszykówki. Miały służyć uczniom Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół oraz młodzieży z pobliskich osiedli.

Nauczyciele i młodzież z zapałem zabrali się do pracy "na własny rachunek", co wkrótce przyniosło oczekiwane rezultaty, a m. in.: wystawę geologiczną połączoną z prelekcją przygotowaną przez uczniów pod czujnym okiem geografa – Danieli Iwon i biologa – Zofii Nowak, dotarcie przez ucznia klasy czwartej, przygotowywanego przez polonistkę Wandę Micińską, do finału wojewódzkiego V Olimpiady Filozoficznej, aktywny udział młodzieży wraz z romanistką Beatą Hrabal w Tygodniu Kultury Francuskiej zorganizowanym przez Urząd Miasta Czeladź. Dyrekcja szkoły otrzymywała podziękowania za postawę uczniów i pracę nauczycieli. Teatr Śląski im. S. Wyspiańskiego w Katowicach i Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach skierowały w 1993 roku list gratulacyjny na ręce dyrektor Bożeny Malinowskiej. Czytamy w nim m. in. "Młodzież Waszego Liceum wyróżnia się: przygotowaniem do odbioru wartości literacko – artystycznych widowisk teatralnych, uczęszczaniem do Teatru w godzinach popołudniowych, w tworzeniu odpowiedniej atmosfery widowni". Uczniowie włączali się wówczas aktywnie w działalność charytatywną np. zbiórkę żywności, zabawek, pomocy naukowych dla dzieci z ubogich rodzin, w akcje "Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy". Miejsce akademii "ku czci" zajęły nowe uczniowskie uroczystości i święta np. wigilie klasowe, "Walentynki", pasowanie na ucznia lub jak kto woli, "chrzest kotów", Dzień Ziemi, Dzień Języków Obcych, a miejsce obozów wędrownych wycieczki autokarowe do Paryża, Londynu, Wenecji, a także "zielone szkoły" w nadmorskich miejscowościach m. in. w Jastrzębiej Górze i Ustroniu Morskim. Jak dawniej obchodzono uroczyście święta państwowe: uchwalenie Konstytucji 3 Maja, odzyskanie przez Polskę niepodległości (11 listopada). Szczególną imprezą był Festiwal Piosenki Ekologicznej organizowany w ciągu 10 lat przez nauczycielki: geografii – Danielę Iwon i chemii – Annę Szlauer. Oceniano piosenki autorskie, wiersze scenki o tematyce ekologicznej. Sala gimnastyczna była zawsze wypełniona do ostatniego miejsca. Przez kilka lat uczniowie brali udział w warsztatach ekologicznych i zajęciach terenowych na obszarze Międzynarodowego Miasteczka Edukacji w Rogoźniku i okolicach. Młodzież chętnie uczestniczyła w licznych wycieczkach organizowanych przez księży: Jana Wieczorka i Grzegorza Więckowicza, a następnie Jacka Sablika. Lata dziewięćdziesiąte to okres sukcesów sportowych liceum. Szkolni sportowcy trenowani przez nauczycieli Bożenę Gęborek i Zbigniewa Szaleńca zostawali mistrzami Czeladzi w siatkówcei koszykówce. W konkurencji drużynowej liceum zdobywało pierwsze miejsca w rywalizacji o Puchar im. J. Pawełczyka w lekkiej atletyce. Uczniowie, którzy osiągnęli najwyższa średnią ocen, byli typowani przez Radę Pedagogiczną i Radę Młodzieży do Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Pierwszym stypendystą został w roku szkolnym 1997/98 Przemysław Strzelczyk.

W czerwcu 2002 roku, po dziesięciu latach pełnienia funkcji dyrektora, odeszła Bożena Malinowska. Odżył wówczas pomysł ponownego połączenia szkół mieszczących się przy ul. Grodzieckiej, tj. Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Ekonomicznego, Liceum Handlowego oraz Policealnego Studium Zawodowego. Było to podyktowane względami ekonomicznymi, związanymi z utrzymaniem budynku oraz dotarciem do szkoły roczników tzw. niżu demograficznego.

Z początkiem roku szkolnego 2002/2003 dyrektorem nowej placówki oświatowej – Zespołu Szkół nr 1 w Czeladzi – został Zbigniew Szaleniec, pracujący dotychczas w Liceum Ogólnokształcącym jako nauczyciel wychowania fizycznego, a zastępcami: Iwona Sułkowska i Aneta Zawada. Funkcję tę Zbigniew Szaleniec sprawował krótko, bo tylko do końca listopada 2002 roku. Został wówczas zastępcą burmistrza Czeladzi. Pracą szkoły, do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora, kierowała, pełniąca obowiązki dyrektora, Iwona Sułkowska.

W czerwcu 2003 roku dyrektorem została Cecylia Stach, nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie, która pełniła funkcję dyrektora do końca roku szkolnego 2006/2007, a jej zastępcami były: Aneta Zawada, ucząca matematyki i Ewa Polak - nauczyciel przedmiotów zawodowych (od stycznia 2006 r.) W roku szkolnym 2004/2005 w skład Zespołu Szkół nr 1 w Czeladzi wchodziły następujące szkoły: Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie; Technikum nr 1, które kształciło w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik hotelarstwa; Liceum Profilowane o profilu ekonomiczno – administracyjnym oraz Policealne Studium Zawodowe, kształcące w zawodach: technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie, wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego, rozpoczęło kształcenie w systemie wieczorowym i zaocznym.

W roku szkolnym 2003/2004 uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół nr 1 podjęli się realizacji kilku nowych wyzwań. Przystąpiono do programu "Szkoła z klasą" organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i "Gazetę Wyborczą". W realizację zadań zaangażowała się młodzież
i większość pedagogów. Zorganizowano wiele debat uczniowskich na aktualne tematy społeczne i polityczne, przeprowadzono testy, ankiety, poprawiono system oceniania z poszczególnych przedmiotów, analizowano współpracę szkoły z rodzicami. Po roku wytężonej pracy we wrześniu 2004 roku placówka otrzymała tytuł "Szkoły z klasą".

Z inicjatywy Rady Młodzieży 11 września 2004 roku zorganizowano Pierwszy Festyn Szkolny "Pożegnanie lata". W przygotowanie imprezy najwięcej wysiłku włożyli: dyrektor szkoły Cecylia Stach; Aleksandra Butelska, uczennica Liceum Ogólnokształcącego, przewodnicząca Rady Młodzieży oraz opiekunowie samorządu uczniowskiego: Izabela Hefner i ksiądz Jacek Sablik. W tej pracy pomagali im wszyscy nauczyciele wspólnie ze swoimi wychowankami.

W roku 2004 Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie obchodziło jubileusz 50–lecia powstania szkoły. Komitet honorowy stanowili: dr Jerzy Grad – Śląski Kurator Oświaty, mgr Bożena Respondek – Starosta Będziński, mgr inż. Marek Mrozowski – Burmistrz Czeladzi, mgr Zbigniew Szaleniec – Zastępca Burmistrza Czeladzi, ks. prałat – Mieczysław Oset. Uroczystość ta była okazją do spotkania absolwentów szkoły z jej obecnymi uczniami, wspomnień i wielu wzruszeń.

Wraz z końcem roku szkolnego 2006/2007 nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora. Na czele Zespołu Szkół nr 1 w Czeladzi stanęła Aneta Zawada. Pełniła tę funkcję do końca sierpnia 2012 roku. Jej zastępcą do stycznia 2006 roku była Ewa Polak. W roku szkolnym 2007/2008 w skład Zespołu Szkół nr 1 wchodziły następujące szkoły: Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie, Technikum nr 1, I Liceum Profilowane, Szkoła Policealna, Liceum Ogólnokształcące i Technikum dla Dorosłych.

Szkoła wzbogaciła się o nową bazę dydaktyczną: trzy pracownie informatyczne, salę fitness, siłownię. W grudniu 2008 roku dokonano uroczystego otwarcia nowoczesnego boiska szkolnego. Inauguracji zajęć na "Orliku" dokonali m. in.: senator Zbigniew Szaleniec, poseł Waldemar Andzel, wicewojewoda śląski Adam Matusiewicz. Dzięki nowoczesnej infrastrukturze, zaangażowaniu nauczycieli wychowania fizycznego i wytrwałym treningom uczniowie zaczęli odnosić coraz większe sukcesy sportowe. W latach 2007/2008, 2008/2009 i 2009/1010 w Liceum Ogólnokształcącym funkcjonowała klasa o profilu sportowym - wiodącą dyscypliną była koszykówka. Drużyna koszykówki chłopców w 2008 roku zdobyła III miejsce w półfinale Wojewódzkiej Licealiady, w 2010 roku II miejsce w rozgrywkach rejonowych szkół ponadgimnazjalnych, w roku 2010 mistrzostwo powiatu będzińskiego.

W roku szkolnym 2010/2011 w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie, odpowiadając na zainteresowanie młodzieży gimnazjalnej Czeladzi i miast ościennych sprawami obronności kraju i służby wojskowej, utworzono klasę o profilu wojskowym pod patronatem
1 Śląskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej w Bytomiu.

Klasa "wojskowa" realizuje rozbudowany program edukacji dla bezpieczeństwa, poszerzony o elementy służb mundurowych. Uczniowie biorą udział w: zajęciach z musztry (indywidualnych i zespołowych), zajęciach strzeleckich (na strzelnicach w Siemianowicach Śląskich i Katowicach), rajdach ekstremalnych "Pustynna Burza", 2-dniowych manewrach sportowo – obronnych, reprezentują szkołę w ogólnopolskich mistrzostwach młodzieżowej służby ruchu drogowego oraz w turniejach musztry (w 2012 roku zdobyli I miejsce w Wojewódzkim Turnieju Musztry). Zajęcia wychowania fizycznego w tej klasie zostały poszerzone o zajęcia z pływania z elementami ratownictwa wodnego.

Tradycją klasy o profilu wojskowym stały się wyjazdy na 2-tygodniowe obozy w okresie wakacyjnym. Na poligonie uczniowie pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry ćwiczą: działania taktyczne w terenie wyżynnym, strzelectwo dynamiczne w różnych postawach, działania w sytuacjach trudnych i kryzysowych, przeprawy linowe, umiejętności topograficzne, wspinaczkę skalną, taktykę czarną i zieloną, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

Uczniowie liceum brali udział we wszystkich ważnych projektach realizowanych w Zespole Szkół nr 1 w Czeladzi m. in.: Comeniusa „Smak kultury w kalendarzu narodów Europy" (2008 r. - projekt europejski), Comenius Regio "Bezpieczna Europa wielu narodów i kultur – Model Narodów Zjednoczonych" (2010 r. - projekt europejski), organizacji konferencji naukowych (np. XXII Wojewódzka Konferencja Naukowa Śląskich Spotkań Europejskich w 2011 r.), corocznych festynów szkolnych, które stał się już tradycją Zespołu Szkół. Młodzież wraz z dyrektor Anetą Zawadą i nauczycielką Małgorzatą Hat, na zaproszenie Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, uczestniczyła w Warszawie 11 listopada 2008 roku w uroczystych obchodach 90-tej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. W 2010 roku uczniowie realizowali we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej, pod opieką nauczycielki historii Doroty Kwiecińskiej, projekt "Młody Obywatel", zakończony Ogólnopolską Prezentacją Projektów Młodzieżowych na Zamku Królewskim w Warszawie w 2011 roku.

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie czynnie angażują się w życie szkoły, uczestnicząc w corocznych imprezach i akcjach charytatywnych takich jak: Sprzątanie Świata, otrzęsiny uczniów klas pierwszych, Andrzejki, Mikołajki, Góra Grosza, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Ogólnopolski Dzień Dawcy Szpiku, Akcja Honorowego Krwiodawstwa, Dzień Drzewa, Dzień Chłopca, Dni Otwarte Szkoły i wielu innych. Od 2011 roku z okazji Narodowego Święta Niepodległości, pod patronatem Starosty Będzińskiego, na terenie szkoły odbywają się festyny rodzinne – jedną z wielu atrakcji festynu jest pokaz musztry w wykonaniu uczniów klas o profilu wojskowym.

We wrześniu 2012 roku nowym dyrektorem szkoły został Włodzimierz Jaros - nauczyciel wychowania fizycznego, pełniący tę funkcję do chwili obecnej. Jego zastępcą do końca sierpnia 2014 roku była Aneta Zawada, a od września 2014 roku nowym zastępcą dyrektora jest Agnieszka Rutkowska – nauczycielka języka niemieckiego. Dotychczasowy Zespół Szkół nr 1 w Czeladzi, w związku z reorganizacją szkolnictwa ponadgimnazjalnego w powiecie będzińskim, został przekształcony z dniem 1 września 2012 roku w Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych. W roku szkolnym 2012/2013 w skład ZSOiT w Czeladzi wchodziły następujące szkoły: Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie; Technikum nr 1, które kształci w zawodach: technik hotelarstwa, technik logistyk, technik ochrony środowiska, technik spedytor (od roku szkolnego 2013/2014 również technik organizacji reklamy).

W tym roku szkolnym Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej – Curie obchodzi 60–lecie swego istnienia. Jest najstarszą szkołą obecnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi. Uczniowie i nauczyciele tej szkoły tworzyli historię czeladzkiego szkolnictwa. W roku jubileuszowym po raz kolejny wspominamy sukcesy uczniów i nauczycieli liceum. Nie zapominamy, że z tej szkoły z długimi tradycjami wywodzi się wielu pracowników administracji rządowej i samorządowej, społeczników, lekarzy, dziennikarzy, nauczycieli, księży, naukowców i ludzi kultury.