Ułatwienia dostępu

HARMONOGRAM EGZAMINU ZAWODOWEGO CZERWIEC 2024

Kliknij, aby otworzyć plik z harmonogramem egzaminu zawodowego czerwiec 2024 (PDF).

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN ZAWODOWY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 (FORMUŁA 2019)

 1. Egzamin zawodowy jest przeprowadzany z zakresu jednej kwalifikacji i umożliwia uzyskanie:
  • certyfikatu kwalifikacji zawodowej w zakresie jednej kwalifikacji,
  • dyplomu zawodowego - w przypadku uzyskania certyfikatów kwalifikacji zawodowych ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiadania wykształcenia zasadniczego zawodowego, wykształcenia zasadniczego branżowego, wykształcenia średniego branżowego lub wykształcenia średniego - odpowiednio do wymaganego dla danego zawodu poziomu wykształcenia.
 2. Egzamin zawodowy jest przeprowadzany w terminach ustalonych przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej i ogłoszonych na stronie internetowej danej komisji okręgowej, na podstawie harmonogramu ogłoszonego przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w komunikacie w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego. Harmonogram ten uwzględnia: daty przeprowadzania części pisemnej egzaminu w terminie głównym i dodatkowym, daty rozpoczęcia i zakończenia części praktycznej egzaminu w terminie głównym i w dodatkowym oraz terminy ogłaszania wyników z egzaminu i przekazywania zdającym certyfikatów kwalifikacji zawodowej i dyplomów zawodowych.
 3. Przystąpienie do egzaminu zawodowego ucznia lub słuchacza jest obowiązkowe. O obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego w danym roku szkolnym lub w danym semestrze informuje ucznia i słuchacza dyrektor tej szkoły w terminie 10 dni od rozpoczęcia odpowiednio roku szkolnego lub semestru.
 4. Nieprzystąpienie ucznia lub słuchacza do egzaminu zawodowego w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie skutkuje nieuzyskaniem przez ucznia lub słuchacza promocji do następnej klasy lub nieukończeniem szkoły.
 5. Uczeń lub słuchacz, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym, lub przerwał ten egzamin w części pisemnej lub części praktycznej, może przystąpić do egzaminu w terminie dodatkowym. W tym celu należy złożyć do dyrektora szkoły udokumentowany wniosek (Załącznik 33) nie później niż w dniu, w którym odbywa się część pisemna lub część praktyczna egzaminu. Dalszy tok postępowania jest następujący:
  • dyrektor szkoły przekazuje do okręgowej komisji egzaminacyjnej wniosek nie później niż następnego dnia po jego otrzymaniu,
  • dyrektor okręgowej komisji rozpatruje wniosek w ciągu 2 dni,
  • dyrektor okręgowej komisji przekazuje rozstrzygnięcie dyrektorowi szkoły, który przesłał wniosek,
  • rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne.
 6. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi lub słuchaczowi przystąpienie do części pisemnej lub części praktycznej w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia lub słuchacza z obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego lub jego części. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z uczniem lub słuchaczem, a w przypadku niepełnoletniego ucznia lub słuchacza z jego rodzicami.
 7. Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i praktycznej. Część pisemna przeprowadzana jest w formie testu pisemnego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, a część praktyczna w formie zadania lub zadań praktycznych.
 8. Przykładowe zadania egzaminacyjne do części pisemnej i części praktycznej egzaminu zawodowego wraz z rozwiązaniami są zamieszczone w Informatorach o egzaminie zawodowym, dostępnych na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl).
 9. Do części pisemnej egzaminu zawodowego zdający przystępuje w szkole, do której uczęszcza.
 10. Do części praktycznej egzaminu zawodowego słuchacz przystępuje w szkole, do której uczęszcza, albo w placówce lub centrum, w którym odbywa praktyczną naukę zawodu, lub u pracodawcy, u którego odbywa praktyczną naukę zawodu.
 11. W uzasadnionych przypadkach słuchacz może przystąpić do części pisemnej i części praktycznej egzaminu zawodowego w innym miejscu niż miejsce, o którym mowa w pkt. 9 i 10, wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
 12. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) informuje słuchaczy o miejscu i terminie przystąpienia do części pisemnej – nie później niż na 2 tygodnie przed terminem egzaminu i o miejscu przystąpienia do części praktycznej – nie później niż na miesiąc przed pierwszym dniem terminu głównego egzaminu.
 13. Laureat lub finalista turnieju lub olimpiady tematycznej związanych z wybraną dziedziną wiedzy wymienionych w wykazie ogłoszonym nie później niż na dwa lata przed terminem przeprowadzania egzaminu zawodowego przez Ministra Edukacji Narodowej, może być zwolniony z części pisemnej egzaminu z jednoczesnym uzyskaniem z części pisemnej egzaminu najwyższego wyniku (100%). Zwolnienie następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty przedłożonego przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły).
 14. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza co roku komunikat dotyczący szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego, a na miesiąc przed pierwszym dniem terminu głównego egzaminu – komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie.

WARUNKI ZDANIA EGZAMINU, UZYSKANIA CERTYFIKATU KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ I DYPLOMU ZAWODOWEGO:

 1. Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:
  • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz,
  • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
 2. Dla zdającego, który zdał egzamin zawodowy, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala wynik egzaminu zawodowego według wzoru: W = 0,3 × Wp + 0,7 × Wpr w którym poszczególne symbole oznaczają:
  W – wynik z egzaminu zawodowego,
  Wp – wynik z części pisemnej egzaminu zawodowego,
  Wpr – wynik z części praktycznej egzaminu zawodowego.
 3. Zdający, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną.
 4. Zdający, który nie zdał egzaminu zawodowego, otrzymuje informację o wynikach z poszczególnych części tego egzaminu opracowaną przez okręgową komisję egzaminacyjną.
 5. Zdający, który zdał egzaminy ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie i uzyskał świadectwo ukończenia szkoły otrzymuje dyplom zawodowy wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną

TERMINY EGZAMINU ZAWODOWEGO

Sesja 1. 2024 Zima

Termin podstawowy dla:

 • klasa V ea – kwalifikacja SPL04 - organizacja transportu,
 • klasa V eb – kwalifikacja SPL04 - organizacja transportu,
 • klasa V ph – PGF 05 - drukowanie cyfrowe i obróbka druków; HGT 06 – realizacja usług w recepcji.

Termin dostępny także dla zdających, którzy w poprzednich sesjach nie zaliczyli całości lub części egzaminu w danej kwalifikacji.

Termin składania deklaracji na sesję 2024 Zima: do 15 września 2023 r.

Termin główny: 9 – 20 stycznia 2024 r.

Część pisemna: 10 – 15 stycznia 2024 r. (egzamin na komputerze według harmonogramu ustalonego w placówce).

Część praktyczna: model „d” 9 stycznia 2024 r. (kwalifikacje HGT, SPL), model „w”, „wk” i „dk” 9 – 20 stycznia 2024 r. (kwalifikacje PGF - konkretny termin ustalany jest na dwa miesiące przed egzaminem).

Termin dodatkowy: 29 – 30 stycznia 2024 r.

Część pisemna: 29 stycznia 2024 r.

Część praktyczna: model „d” 30 stycznia 2024 r.model „w”, „wk” i „dk” 30 stycznia 2024 r.

Termin ogłoszenia i przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu 27 marca 2024 r.

Termin przekazania certyfikatów i dyplomów – do 8 kwietnia 2024 r.

Sesja 2. 2024 Lato

Termin podstawowy dla:

 • klasa III a – kwalifikacja SPL 01 – obsługa magazynów,
 • klasa III b – kwalifikacja SPL 01 – obsługa magazynów,
 • klasa III p – kwalifikacja INF.03 – tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych,
 • klasa III gh – PGF 04 – przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych HGT 03 – obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

Termin dostępny także dla zdających, którzy w poprzednich sesjach nie zaliczyli całości lub części egzaminu w danej kwalifikacji.

Termin składania deklaracji na sesję 2024 Lato: do 7 lutego 2024 r.

W przypadku ponownego przystępowania do egzamin przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji 2024 Zima – do 4 kwietnia 2024 r.

Termin główny: 3 – 19 czerwca 2024 r.

Część pisemna: 4 – 10 czerwca 2024 r. (egzamin na komputerze według harmonogramu ustalonego w placówce).

Część praktyczna: model „d” 3 czerwca 2024 r. (kwalifikacje HGT, SPL), model „w”, „wk” i „dk” 3 – 19 czerwca 2024 r. (kwalifikacje PGF, INF - konkretny termin ustalany jest na dwa miesiące przed egzaminem).

Termin dodatkowy: 27 – 28 czerwca 2024 r.

Część pisemna: 27 czerwca 2024 r.

Część praktyczna: model „d” 28 czerwca 2024 r., model „w”, „wk” i „dk” 28 czerwca 2024 r.

Termin ogłoszenia i przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu 30 sierpnia 2024 r.

Termin przekazania certyfikatów i dyplomów – do 9 września 2024 r.


TERMINY EGZAMINU ZAWODOWEGO

SESJA 1 ZIMA 2024

 • KL. V EA TECHNIK LOGISTYK (SPL 04)
  - część pisemna – 10 – 15.01.2024 (egzamin na komputerze wg harmonogramu ustalonego w szkole 2 miesiące przed egzaminem);
  - część praktyczna – 9.01.2024
 • KL. V EB TECHNIK LOGISTYK (SPL 04)
  - część pisemna – 10 – 15.01.2024 (egzamin na komputerze wg harmonogramu ustalonego w szkole 2 miesiące przed egzaminem);
  - część praktyczna – 9.01.2024
 • KL. V PH – TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ (PGF 05)
  - część pisemna - 10 – 14.01.2023 (egzamin na komputerze wg harmonogramu ustalonego w szkole dwa miesiące przed egzaminem);
  - część praktyczna – 9-21.01.2023 (termin ustalany 2 miesiące przed egzaminem na podstawie harmonogramu CKE)
 • KL. V PH – TECHNIK HOTELARSTWA (HGT 06)
  - część pisemna - 10 – 14.01.2023 (egzamin na komputerze wg harmonogramu ustalonego w szkole dwa miesiące przed egzaminem);
  - część praktyczna – 9.01.2024

SESJA 2 LATO 2024

 • KL. III A – TECHNIK LOGISTYK (SPL 01)
  - część pisemna – 4-10.06.2024 (egzamin na komputerze wg harmonogramu ustalonego w szkole 2 miesiące przed egzaminem);
  - część praktyczna – 3.06.2024
 • KL. III B– TECHNIK LOGISTYK (SPL 01)
  - część pisemna – 4-10.06.2024 (egzamin na komputerze wg harmonogramu ustalonego w szkole 2 miesiące przed egzaminem);
  - część praktyczna – 3.06.2024
 • KL. III P – TECHNIK PROGRAMISTA (INF.03)
  - część pisemna – 4-10.06.2024 (egzamin na komputerze wg harmonogramu ustalonego w szkole 2 miesiące przed egzaminem);
  - część praktyczna – 3-19.06.2024 ( (termin ustalany 2 miesiące przed egzaminem na podstawie harmonogramu CKE)
 • KL. III GH – TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ (PGF 04)
  - część pisemna – 4-10.06.2024 (egzamin na komputerze wg harmonogramu ustalonego w szkole 2 miesiące przed egzaminem);
  - część praktyczna – 3-19.06.2024 ( (termin ustalany 2 miesiące przed egzaminem na podstawie harmonogramu CKE)
 • KL. III GH – TECHNIK HOTELARSTWA (HGT 03)
  - część pisemna – 4-10.06.2024 (egzamin na komputerze wg harmonogramu ustalonego w szkole 2 miesiące przed egzaminem);
  - część praktyczna – 3.06.2024