foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
TECH: programista, hotelarstwo, grafika, logistyka, reklama, LO: ogólny, dietetyka/fitness

logo ue 2020 2021

Menu

"Zagłębiowskie kroki ku przyszłości III etap - wsparcie dla ZSOiT w Czeladzi"Projekt, realizowany przez Powiat Będziński, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej:XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie ofert kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału edukacyjnego szkoły i dostosowanie efektów kształcenia do wymagań pracodawców przez objęcie wsparciem 115 uczniów technikum z klas o kierunkach: technik logistyk, technik hotelarstwa, technik organizacji reklamy, technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

W ramach wsparcia uczniowie zostaną objęci zajęciami z doradztwa edukacyjno-zawodowego, zajęciami/kursami specjalistycznymi oraz stażami zawodowymi. Działania te są istotne w odniesieniu do przyszłego zatrudnienia uczniów, przyczynią się także do zwiększenia możliwości zatrudnienia absolwentów szkoły i ich atrakcyjności na rynku pracy.

W ramach projektu nawiązana zostanie ścisła współpracy z pracodawcami, co pozwoli na stworzenie warunków kształcenia odzwierciedlających warunki pracy w różnego typu przedsiębiorstwach i wdrożenie uczniów do podejmowanej w przyszłości pracy zawodowej.

Projekt realizowany będzie od 01.09.2020 r. do 30.09.2022 r.

Całkowita wartość projektu: 623 118,80 zł.

Kwota dofinansowania ogółem: 591 961,91 zł.

 • w tym dofinansowania EFS: 529 650,13 zł.;
 • w tym Budżet Państwa: 62 311,78 zł.

Kwota wkładu własnego ogółem: 31 155,89 zł.

Zaplanowano do osiągnięcia następujące efekty:

 • liczba uczniów, którzy ukończą kursy zawodowe zwiększające ich szanse na rynku pracy - 115,
 • liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) - 1,
 • liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - 40,
 • liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie - 2,
 • liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego - 1,
 • liczba uczniów uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy - 35.

Kursy:

TECHNIK LOGISTYK

 • kurs: wózki widłowe wraz z egzaminem zewnętrznym UDT;
 • kurs: prawo jazdy kat. B wraz z egzaminem zewnętrznym;
 • kurs: Excel w logistyce.

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY/TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

 • kurs: projektowanie stron www z egzaminem wewnętrznym;
 • kurs: projektowanie Adobe Photoshop z egzaminem wewnętrznym.

TECHNIK HOTELARSTWA

 • kurs: zarządzanie HR z egzaminem wewnętrznym;
 • kurs: język angielski w biznesie z egzaminem wewnętrznym;
 • kurs: barista z egzaminem wewnętrznym.

Partnerzy

wsb dg logo

 

wsl poz logo

 

logo humanitas granat 2023

 

wst kato logo

 

gwsh

 

wsl poz logo

 

wsb

 

holiday inn

Projekty

logo aspe 2023

Copyright © 2023 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi Rights Reserved.